Get Adobe Flash player

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden inzake muziekgebruik van

STICHTING AUTEURSRECHTEN SURINAME

Opgericht op 26 mei 2004 te Paramaribo

 Gedeponeerd ter Griffie der Kantongerechten te Paramaribo onder Algemeen Register nummer 064647 alsmede bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo onder nummer 42606

 

1. Voor het in het openbaar ten gehore brengen van muziek (verder aangeduid als: muziekgebruik) behorende tot het door SASUR beheerde repertoire dient de muziekgebruiker vooraf over de auteursrechtelijke toestemming van SASUR te beschikken.

Het enkele feit dat de muziekgebruiker een bedrag aan SASUR betaalt, kan nimmer betekenen dat daardoor toestemming van SASUR is verkregen, omdat de muziekgebruiker deze toestemming slechts kan verkrijgen door met SASUR volgens de voorwaarden een overeenkomst te sluiten.

Op de overeenkomst zijn van toepassing deze Algemene Voorwaarden van SASUR alsmede hetgeen is bepaald in het in de overeenkomst genoemde van toepassing zijnde tarief van SASUR. De tarieven van SASUR liggen bij SASUR ter inzage. Zij worden op verzoek toegezonden.

SASUR verleent de toestemming uitsluitend voor het in de overeenkomst vermelde muziekgebruik.

2. De overeenkomst treedt in werking door tijdige betaling van het verschuldigde en vangt aan op de in de overeenkomst vermelde ingangsdatum. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd (doorlopende overeenkomst) wordt voortgezet tot de datum tegen welke deze door de muziekgebruiker of door SASUR wordt opgezegd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met ingang van 01 januari van het daaropvolgende jaar. Voor een doorlopende maandovereenkomst voor gebruik van amusementsmuziek geldt echter een opzegtermijn van één kalendermaand. Een overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege na het verstrijken van die tijd.

3. De in de overeenkomst vermelde prijs wordt door SASUR jaarlijks aangepast aan eventuele veranderingen van het prijspeil, overeenkomstig het door het Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek Suriname te publiceren Consumenten Prijs Index afgeleid, per juni van het lopend jaar ten opzichte van juni van het voorafgaand jaar.

 4. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient de prijs voor het muziekgebruik vooruit te worden betaald, steeds binnen 30 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling of van enig (deel)bedrag is de muziekgebruiker van rechtswege in verzuim. SASUR heeft het recht dit verschuldigd bedrag alsnog van de muziekgebruiker te vorderen, vermeerderd met een vertragingsrente van 2% per maand, ingaande op de vervaldatum van het geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven bedrag, onverminderd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede die van de rechtskundige raadsman.

5. Ingeval de muziekgebruiker door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet voor zijn rekening komt, in de onmogelijkheid komt te verkeren van de door SASUR verleende auteursrechtelijke toestemming gebruik te maken, is SASUR niet gehouden tot terugbetaling van hetgeen vooruit is betaald, tenzij de muziekgebruiker SASUR tijdig schriftelijk van die omstandigheid in kennis heeft gesteld. In dat geval zal SASUR restitutie verlenen voor iedere, na ontvangst van de kennisgeving niet verstreken, gehele kalendermaand.

6. Indien en zodra zich aan de zijde van de muziekgebruiker wijzigingen voordoen met betrekking tot de in de overeenkomst vervatte gegevens, dient de muziekgebruiker SASUR daarvan schriftelijk kennis te geven. In dat geval heeft SASUR het recht de overeengekomen prijs in overeenstemming met haar tarieven aan te passen aan het gewijzigde muziekgebruik. Is de muziekgebruiker in verzuim met deze kennisgeving, dan beschikt hij niet over de voor het gewijzigde muziekgebruik vereiste auteursrechtelijke toestemming van SASUR.

7. Heeft SASUR de medewerking van de muziekgebruiker nodig in verband met de vaststelling van gegevens, op grond waarvan de verdeling van de voor uitkering aan rechthebbenden beschikbare gelden geschiedt, dan zal de muziekgebruiker SASUR desgevraagd medewerking verlenen.

8. De muziekgebruiker kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst slechts aan derden overdragen, nadat en voor zover hij daartoe van SASUR schriftelijk toestemming heeft verkregen.

9. n.v.t.

10. De door SASUR aan de muziekgebruiker te verlenen toestemming tot gebruik van haar repertoire op grond van de door SASUR gehanteerde tarieven geldt uitsluitend voor uitvoeringen waarbij de muziekwerken ten gehore worden gebracht met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 Wet Auteursrecht 1913.

11. Indien een muziekwerk dat de muziekgebruiker ten gehore wenst te brengen een ongeautoriseerde bewerking is of plagiaat behelst, of door middel van illegaal vervaardigde en/of illegaal in het verkeer gebrachte beeld- en/of geluidsdragers ten gehore wordt gebracht, zal de muziekgebruiker op eerste verzoek van SASUR ter zake, de openbaarmaking van een dergelijk muziekwerk onmiddellijk staken en gestaakt houden.

12. Zekerheid

1) De muziekgebruiker verplicht zich door betaling van de verschuldigde vergoeding om op eerste verzoek van SASUR zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn financiële verplichtingen jegens SASUR. De muziekgebruiker kan naar eigen keuze deze zekerheid geven:

• door een onherroepelijke, onvoorwaardelijke en op eerste schriftelijk verzoek door SASUR inroepbare bankgarantie te stellen ten bedrage van de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan SASUR verschuldigd is, dan wel

• door ervoor zorg te dragen dat een derde, zoals bijvoorbeeld een bestuurder van de muziekgebruiker, zichzelf jegens SASUR borg stelt ten bedrage van de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan SASUR verschuldigd is, dan wel

• door ervoor zorg te dragen dat een derde, zoals bijvoorbeeld een bestuurder van de muziekgebruiker, zichzelf in persoon jegens SASUR verbindt ter zake de vergoeding die de muziekgebruiker op jaarbasis aan SASUR verschuldigd is.

2) Blijft de muziekgebruiker in gebreke om op een van de bovengenoemde wijzen zekerheid te stellen dan kan SASUR – onverminderd alle andere tot haar beschikking staande rechten en weren – de toestemming tot muziekgebruik opschorten of opzeggen.

13. SASUR is gerechtigd eenmaal per jaar op kosten van de wederpartij waarmerking door een accountant te verlangen van de door de wederpartij verstrekte gegevens op grond waarvan de muziekauteursrechten zijn berekend. Indien SASUR meermalen per jaar controle verlangt komen deze kosten voor rekening van SASUR, tenzij blijkt dat er sprake is van onjuiste of onvolledige opgaven. Dan komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

14. GESCHILLEN

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van SASUR, tenzij partijen overeenko men het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

15. SLOTBEPALING

Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de SASUR en de muziekgebruiker. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, niet voorziet of tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen partijen in gemeen overleg treden teneinde tot een oplossing te geraken, onverminderd de aan SASUR toekomende rechten krachtens overeenkomst of wet.

 

Deze website is onder constructie.